Program PIT 2013/2014

Aktualny program PIT 2013 za darmo dla każdego - pobierz i zainstaluj!

Pity program do rozliczania

2014-03-18 | Admin | | | |

 Pity za 2013/2014

Za pomocą mojego oprogramowania Pit 2014 każdy polski podatnik wypełni kompleksowo zeznanie podatkowe. Nie potrzebujesz kilku programów do różnych druków. Dziś wystarczy Program PITY 2013 ze strony tmxp.pl. Jakie PITY obsługuje program? - PIT-36L, - PIT-39, - załączniki PIT., - PIT-38, - PIT-37, - PIT-28, - PIT-36 Uzyskiwanie profitów obliczanych na PIT-39 (z posiadłości nabytej lub postawionej po 2008 roku), PIT-36l (to jest podatkiem liniowym), Pit-38 (z giełdy i ze zbycia udziałów w spółkach), PIT-16 (kartą podatkową), PIT-28 (ryczałtem ewidencjonowanym) nie uniemożliwia przesłana PIT-37 w zakresie innych zysków wyliczanych standardowo za pośrednictwem płatników. Będziesz w stanie zatem te dwie deklaracje wysłać łącznie. Wykonaliśmy dla Państwa bezpłatny program PIT na rozliczenie 2013/2014. Za jego pomocą mogą Państwo łatwo i przyjemnie wypełnić deklarację podatkową opartą o PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-39, PIT-38, PIT-37. Prezentowana aplikacja zaproponuje również dodanie załączników PIT jak w naszej sytuacji okażą się wymagane w celu skorzystania z ulgi podatkowej.

Darmowy program rozliczenia pit

Ustawa przewiduje (art. 45), iż po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego (zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy) - podatnicy podatku dochodowego są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do ulg i odliczeń, wyliczony wcześniej dochód można umniejszyć o: dokonane darowizny, ulgi PIT 2013 odliczane od dochodu (rehabilitacyjną, internetową, na IKZE, na pomoc domową, na szkolenie uczniów, odsetkową), straty z lat ubiegłych oraz opłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
 • lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym
.

Druk PIT-38 tworzą osoby, które osiągneli w roku podatkowym dochody kapitałowe, np. dochody z giełdy, zarobki z funduszy kapitałowych, dochody ze zbycia instrumentów pochodnych. Jeżeli masz zamiar zabrać się za sporządzanie zeznań rocznych PIT to koniecznie powinieneś wejść na naszą witrynę internetową, znajdziesz na niej bezkonkurencyjny, bezpłatny program do rozliczania i przekazywania e-Deklaracji przez globalną sieć internet, co więcej dowiesz się całkiem sporo ciekawych rzeczy na tematy podatkowe. Korzystając z naszego programu do PIT rozliczampodatki.pl masz możliwość wypełnić każdy rodzaj formularza zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Dowolnie może skonfigurować własną deklarację podatkową. Dodatkowo nasz program przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania.

Pit programy

Rozliczenie zeznania PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli mamy pod ręką dobry i szybki program do PIT. Za asystą tego programu do PIT zeznanie podatkowe wypełnisz dosłownie w ciągu kilku minut. Przedstawiana aplikacja sama dokona za Ciebie wszelkich zliczeń, a oprócz będzie podpowiadać Ci co wpisać w danym polu. Aby sprawnie i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za 2013 rok pobierz program do PIT lub wypełnij zeznanie podatkowe przez internet. W formularzu PIT 37 mogą być rozliczane jedynie te przychody, od których zaliczki na podatek dochodowy były odprowadzane przez płatnika (np. pracodawcę lub zleceniodawcę). Podatek naliczany jest na zasadach ogólnych – 18% od przychodów poniżej 85 528 zł i 32% od nadwyżki ponad tę kwotę. Osoba prowadząca działalność gospodarczą składa PIT 28, gdy zawiadomił nie później niż do 20 stycznia 2013 r. organ skarbowy o rozliczaniu ryczałtem zysków z tytułu własnego biznesu. Dla osób rozpoczynających prowadzanie jednostki gospodarczej za rok podatkowy pismo o wskazaniu ryczałtu musi być przesłane w momencie zapoczątkowania działalności nie dalej niż w momencie zdobycia pierwszego dochodu.

Program do wypełniania pitu

W trakcie korzystania z ryczałtu możemy dokonać wielu odliczeń podatkowych. Są to między innymi, oprócz odliczeń z tytułu wpłacania składek ZUS: Ulga internetowa, Ulga z tytułu przekazanych darowizn (darowizny na cele użytku publicznego, darowizny na kult (na przykład kościół katolicki), oddawanie krwi), Ulga rehabilitacyjna. Formularz PIT-36L rozliczają przedsiębiorcy, którzy złożyli oświadczenie o rozliczeniu w formie liniowej oraz rozpoczęli działalność gospodarczą w trakcie roku powiadamiając Urząd Skarbowy poprzez oświadczenie w formie druku CEiDG-1. Rozliczanie i wypełnianie formularza PIT-36L odpada dla tych podatników, którzy uzyskali przychód z tytułu usługi na rzecz pracodawcy (tak byłego jak i obecnego). Formularz PIT-38 a łączne rozliczanie się małżonków. Opisywany formularz służy do indywidualnego rozliczania się podatnika. Mimo zakazu rozliczania dochodów wspólnie z małżonkiem, wypełnienie PIT-38 nie wyklucza możliwości wspólnego złożenia deklaracji podatkowej np. w formularzu PIT-37.

kliknij na e deklaracje

W przypadku upustów na formularzu PIT-38 nie rozliczymy żadnego. Rozliczanie razem ze współmałżonkiem także nie jest możliwe w ramach wspólnoty majątkowej. Przychód ze odpłatnego zbycia rzeczy nieruchomej jest opodatkowany podatkiem ryczałtowym – 19 procent od bazy podatkowej. Przelicznik podatku nie zależy od tego, jakie na dodatek przychody uzyskuje rozliczający odpłatne zbycie posesji. Przed wykonaniem e-deklaracji należy szykować się na podanie poniższych danych identyfikacyjnych: pierwsze imię, data urodzenia, numer PESEL – jeśli podatnik ten numer posiada, nazwisko, kwota przychodu wskazana w zeznaniu podatkowym bądź rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składany jest dokument w formie elektronicznej.

druk pit o

Program księgowy PITy 2014 rekomendowany jest dla średnich i małych firm oraz biur rachunkowych i wszystkich podmiotów prowadzących mała księgowość. Większość podmiotów zastosuje też moduły: kadry i płace, program do fakturowania, program magazynowy. Jak najłatwiej wypełnić PIT i dokonać odliczyć ulgę na internet? Najprostszym sposobem na to jest skorzystanie z darmowego programu do PIT, w którym znajdują się wszystkie niezbędne druki, takie jak: PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-39, PIT-38, PIT-36L, PIT-40, a także wszystkie niezbędne załączniki do tych deklaracji. Jeżeli obywatel rejestruje jednostkę komercyjną w ciągu roku fiskalnego – zawiadomienie o doborze podatku liniowego powinno się uskutecznić nie później niż do dnia poprzedniego niż dzień rozpoczęcia tego biznesu, nie dalej niemniej niż w dniu osiągnięcia początkowego profitu.

W formularzu PIT-37 podać trzeba profity wynikające z praw autorskich i pozostałych praw majątkowych. W tej deklaracji podatkowej wykazuje się w podobny sposób świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także wypłaty z umów aktywizacyjnych. Katalog osób rozliczających się poprzez PIT-37 zamykają pracujące osoby tymczasowo aresztowane lub skazane. PIT-39 wypełniają osoby, jakie zbyli w ubiegłym roku nieruchomość lub prawo do nieruchomości. Na rynku jest wiele programów do rozliczenia deklaracji PIT. Jedynie program PITy 2013/2014 taxmachine.pl daje możliwość złożenia zaawansowanych rozliczeń podatkowych PIT bez potrzeby odwoływania się do długich instrukcji, czytania zagmatwanych paragrafów. Zawodowcy tmxp.pl przeczytali ustawy za Państwa i zadają tylko łatwe pytania, na które może odpowiedzieć dowolna osoba nie mająca wysokiego pojęcia o podatkach.

Program do rozliczania podatku za 2013

2014-03-18 | Admin | | | |

Program Pity za 2013/2014 rok

Ryczałtowcy nie odejmują od dochodu kosztów pozyskania przychodów. Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, organ wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym. Podatnicy, którzy prywatnie grają na giełdzie i wypełniają PIT-38 płacą podatek wynoszący 19 proc. Termin składania deklaracji PIT-38 upływa 30 kwietnia 2014 r.

Pity program 2013

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Aby rozliczyć zarobki z zagranicy najskuteczniej jest zastosować specjalne oprogramowanie do generowania formularzy PIT, pozwoli to nam na łatwe rozliczanie tego wariantu zysków bez względu na kraj w którym pracowaliśmy. Sprzedaż nieruchomości pobudowanej lub nabytej do końca 2006 r. nie musi być oznajmione i nie jest otaksowane podatkiem dochodowym.

Używając opisywany program do PIT za 2013 rok możesz wypełnić zdecydowanie prędzej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą niniejszego programu bez problemu rozliczysz: PIT-39, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38. Prezentowany program PIT obsługuje również wszelkie załączniki PIT jakie mogą okazać się pomocne przy rozliczaniu z PIT 2013/2014. Zarobki z jednostki gospodarczej przeliczamy na formularzu Pit 36 lub PIT 36L, zależnie od wybranej metody opodatkowania przychodu. Ustawa przewiduje następujące sposoby obliczania podatku:

  dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30c ustawy,
 • w formie ryczałtu od dochodów (przychodów), określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł,
 • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) ustawy nabytych po 31 grudnia 2006 r.
 • według skali podatkowej(w 2013 r. obowiązuje taka sama skala jak w latach 2009-2012) - art. 27 ust. 1 ustawy,
 • 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika
 • 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30b ustawy,
  • Sprzedanie nieruchomości w ciągu roku podatkowego skutkuje tym, iż składając zeznanie czeka nas wypełnienie i rozliczenie formularza PIT-39. Jednak wcale nie każdorazowo taka transakcja objęta jest podatkiem. Tylko niektórzy z podatników, sprzedający na rynku mieszkaniowym rozliczają się z fiskusem poprzez druk PIT-39, bowiem chodzi konkretnie o transakcje dokonane w przeciągu ostatnich pięciu lat. Za rok 2014 rozliczymy się zatem z zakupu lub budowy mieszkań w okresie lat 2009-2013. W przypadku druku PIT-39 dodatkowym obowiązkiem podatkowym obłożone są transakcje dotyczące praw majątkowych. Na ten typ formularza obowiązuje stawka procentowa w wysokości 19% i nie ma nią wpływu żaden zewnętrzny czynnik. Aplikacja Pity 2014 gwarantuje największe zwroty podatkowe, pobierz go nieodpłatnie jeszcze dzisiaj i uchroń się przed kłopotami, jakie na Ciebie czekają jeżeli skorzystasz z jakiegoś innego software-u. Użytkownik programu mała księgowość PitY 2013 ma możliwość równoczesnego otwierania wielu okien programu oraz równoczesnej pracy w wielu modułach aplikacji.

   Darmowy program pit 2013

   Płatnik podatku PIT-4R od z tytułu rent i emerytur, wynagrodzeń, umów o dzieło, umów zleceń, do końca lutego roku po roku podatkowym dostarcza osobom informacje PIT-11 lub PIT-11A, ewentualnie na żądanie Pit 40\A lub PIT-40. Pit-36 dotyczy osób które zarabiały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych z użyciem skali podatkowej (18-32%). Wypełnianie deklaracji PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym karkołomnym, pod warunkiem, że korzystamy z gratisowego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko pomoże nam w dobraniu dobrych formularzy do sytuacji skarbowej w jakiej się znajdujemy, ale również będzie nas wspomagał w czasie wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na asystę nie tylko w obliczeniach, ale zarazem na wskazówki co wpisać w daną rubrykę.

   Program pit 2013 online

   Formularz pit 28 mogą rozliczyć także osoby, które w danym roku podatkowym osiągnęły przychody z podnajmowania, dzierżawienia, najmowania, poddzierżawienia, jednak każda z tych osób, aby skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego musi uprzednio złożyć do Urzędu Fiskalnego deklarację, w jakiej przekazana będzie chęć stosowania z tej formy opodatkowania. Na podstawie danych wskazanych powyżej możliwe jest określenie podstawy do opodatkowania i obliczenie wysokości podatku dochodowego (zgodnie ze stawką podatkową obowiązującą dla danego rodzaju dochodów). Trzeba jednak pamiętać, że otrzymana kwota nie jest ostateczną wysokością zobowiązania podatkowego, z którego powinien się wywiązać podatnik. W każdym formularzu PIT 2013 trzeba podać dane identyfikacyjne: imię, nazwisko i datę urodzenia podatnika. Muszą być one poprawne, dlatego należy sprawdzić, czy nie popełniliśmy błędów. Poza tymi danymi w formularzu należy wpisać również aktualny adres zamieszkania.

   program pit

   Niniejszy program do PIT za 2013 rok zdecydowanie upowszechnia rozliczenie się z podatku za zeszły rok. Dla osób, jakie są natomiast zielone w tematyce skarbowej wypełniliśmy poradniki do wypełnianie PITów. Za pomocą aplikacji PitY 2014 taxmachine.pl sporządzisz PIT nawet bez wiedzy księgowej - będziesz krok po kroku instruowany, co w jakim polu wpisać. Program sam wykona za Ciebie wszelkie wyliczenia, co dodatkowo likwiduje prawdopodobieństwo jakiejkolwiek omyłki. Na koniec masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną - po co tracić czas na stanie w kolejkach? Do skierowania PIT przez net nie potrzebujesz cyfrowego podpisu, Twoje dane osobiste są świadectwem tożsamości dla Urzędników. Do dodania załącznika PIT/D zobligowani są podatnicy, dokonujący potrąceń od dochodu lub podatku powiązanych z kosztami mieszkaniowymi. Znaczy to, że w tym miejscu powinno się wykazać np. przysługujące zniżki powiązane ze spłatą kredytu lub pożyczki, które zaciągnięte zostały na cele mieszkaniowe.

   edycja podatnika

Ustawa podatkowa 2013

2014-03-17 | Admin | | | |

 PITy 2013

Przewodniki wypełnianie PIT za 2013 rok. Z myślą o tych, którzy co roku mają problemy z wypełnieniem zeznania podatkowego przygotowaliśmy obszerne instrukcje, dzięki którym bez większych problemów wypełnisz zeznanie podatkowe za 2013 rok. Programy, które dopuszczają sporządzenie i wysłanie PIT-u przez Internet zapewniają bezpieczeństwo transmisji wszystkich danych wpisanych do serwisu dzięki wykorzystaniu połączenia kodowanego. Dane są bezpiecznie gromadzone na serwerach, które zapewniają, że żadne polecone informacje nie dostaną się w nienależyte ręce. Obowiązek rozliczenia się z fiskusem z przychodów, osiągniętych w trakcie roku podatkowego, spędza większości podatników sen z powiek. Wypełnianie formularzy PIT wcale nie musi być trudne. Aby mieć pewność, że rozliczenie pit 2013 zostało poprawnie uzupełnione najwygodniej użyć do tego celu programu, który możesz pobrać z naszej witryny.

Pit 2013 urząd skarbowy

Program PIT udostępniony na rozliczampodatki.pl to pewność i gwarancja poprawnie rozliczonego zeznania podatkowego za 2013 rok. Z naszego programu skorzystało już podnad milion podatników - dziś możesz dołączyć do grona zadowolonych użytkowników Programu PIT 2013. Apendyksy PIT-37 - obliczanie PIT 37 2013/2014. Rozliczając druki fiskalne, często zapominamy, że powinniśmy do niego dodać pasujące dodatki. Przyjrzyjmy się kto i w jakiej sytuacji powinien dołączyć aneksy do formularzu PIT-37?. Do szybkiego i sprawnego rozliczenia druku PIT-36L warto wykorzystać nasz program, lub dokonać tego w trybie online. Mamy też możliwość wysłania wypełnionej w ten sposób deklaracji przez internet. Rozlicz i wypełnij swoje zeznanie już teraz, zaoszczędzisz czas, nie wychodząc z domu.

Utworzenie deklaracji PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli mamy pod ręką dobry i szybki program do PIT. Za pomocą omawianego programu do PIT zeznanie podatkowe wypełnisz dosłownie w ciągu kilku minut. Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, mają prawo do umniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania (wyjątek stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa). Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wypełniające formularz PIT 37, naliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zgodnie ze skalą podatkową. Dobre sporządzenie zeznania PIT-39 gwarantuje oferowany przez nas program. Jest dozwolone z niego korzystać po powieleniu na dysk peceta lub online. Aplikacja ta pomaga w realizowaniu obliczeń, uzupełnianiu rubryk a także umożliwia złożenie deklaracji PIT-39 drogą internetową. Przetestuj w tej chwili!

Formularz pit 2013

W przypadku blankietu pit 28 2013 bez względu od ilości dzieci, pozyskanych dochodów oraz innych wyznaczanych warunków nie mamy prawa do skorzystania z ulgi na dziecko. Nasz program umożliwi Ci wypełnienie nie tylko PIT-37, ale również wszelkich potrzebnych do skorzystania z ulg załączników (PIT-2K, PIT/O, PIT/D). Blankiet PIT 36 rozliczenie 2013/2014. Zeznanie PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. W poniższym tekście przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące tej formy rozliczenia podatkowego.

Pit 2013 odliczenia

Witamy na witrynie WWW epodatki.eu. Moja strona w zasadniczej mierze poświęcona jest zeznaniu PIT-37. Natrafisz u nas nie tylko darmowy program do PIT, ale dodatkowo wiele wskazówek dotyczących kalkulowania PIT-37, załączników PIT oraz obniżek fiskalnych z których możemy skorzystać wypełniając deklarację fiskalną PIT-37. W przypadku formularza PIT-37 podatnik nie może prowadzić działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, nie ma też możliwości obniżenia dochodu o straty z lat ubiegłych. Doliczanie dochodu małoletniego dziecka również nie jest możliwe. PIT 28 dotyczy otrzymujących zarobki z racji umowy dzierżawy, najmu, poddzierżawy, podnajmu albo innych porozumień o analogicznym charakterze, jeśli umowy owe nie są zawierane w ramach prowadzonej własnej pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzących jednostkę gospodarczą, prowadzących indywidualnie pozarolniczą firmę w postaci spółki cywilnej lub spółki jawnej.

kreator ulga rehabilitacyjna

Pit 2013 gov

Terminem złożenia oświadczenia jest 20 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym. Można tego dokonać także w ciągu roku poprzez druczek CeiDG-1, w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Dla działów specjalnych terminem jest 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy (ewentualnie tydzień, w którym rozpoczęto działalność). Jeżeli chcesz dopilnować, aby Twoje zeznanie podatkowe fiskus otrzymał w terminie wypełnij i rozlicz swój PIT-36L poprzez internet. Zrobisz to używając naszego programu do PIT lub w trybie online. Wypełnianie i rozliczanie PIT jest naprawdę proste, wystarczy skorzystać z programu! Jednym z prostszych w obsłudze programów do druków PIT rocznych jest nasz software Pity 2014. Aby móc kalkulować się na regułach ryczałtu ewidencjonowanego trzeba dokonać zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Istnieją poniższe terminy zgłoszenia: w wypadku organizowania działalności gospodarczej – w dniu założenia działalności (skrajnym terminem jest dzień nabycia pierwszego przychodu), do 20 dnia miesiąca następującego po pozyskaniu początkowego przychodu z tytułu najmu, dzierżawy i umów pokrewnych (do końca roku, jeżeli pierwszy przychód uzyskany zostanie w grudniu), do 20 stycznia – w pozostałych przypadkach.

druk pit d program 2014

Z odliczenia składek ZUS ma opcję skorzystać właściciel jednostki gospodarczej rozliczający się zgodnie z zasadami ogólnymi, zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym. Blankiet PIT-28 musi jednak zostać złożona stosunkowo dużo wcześniej, ponieważ już do 31 stycznia roku poprzedzającego rozliczenie podatkowe za dany rok, co oznacza, że gdybyśmy chcieli skorzystać z ryczałtu w roku 2014 należy już 20 stycznia 2013 zadeklarować to w Urzędzie Skarbowym. Uwzględniając zarobki małego potomka (jeśli nie musi ono przygotować zeznanie PIT samemu, na oddzielnym od rodzica zeznaniu PIT), jesteśmy zobligowani w zastępstwie zwykłego PIT 37 wysłać Pit 36.

Wytworzyliśmy dla rencistów i emerytów darmowy program do PITY 2014. Za jego pomocą rozliczyć mogą się emeryci i renciści, jacy dostali PIT-40A lub PIT-40A oraz PIT-11 i potrzebują wykorzystać prawo do scedowania 1 procentu podatku lub do odjęcia obniżek fiskalnych. O ile chcesz ściągnąć program do PIT 2013 lub przygotować i wystosować PIT 2014 przez globalną sieć kliknij niżej. Korzystając z odpowiedniego programu, podatnik komponuje swoje zeznanie krok po kroku. Należy na początku uzupełnić wymagane informacje na temat: sumy wpłat na podatek od dochodów, podatników, kosztów otrzymania przychodów, sumy wpłaconych składek ZUS, sumy przychodów. Zeznanie PIT-36 to zeznanie, który należy złożyć do właściwego Urzędu Podatkowego do 30 kwietnia 2014 r. Aby dotrzymać terminów i wypełnić druk prawidłowo, powinno się skorzystać z aplikacji służącej do wypełniania PIT. Jest ona dostępna u dołu.

Bezpłatny program

2014-03-17 | Admin | | | |

 Pit 2013/2014 rok

Program do rozliczeń

Z użyciem programu umieszczonego na niniejszej witrynie WWW możesz prędko i bez ryzyka wypełnić kompletną deklarację skarbową za 2013 rok. Za pomocą tej aplikacji możesz wypełnić nie tylko PIT-37, ale dodatkowo PIT-36, PIT-39, PIT-38, PIT-28, PIT-36L za 2013 rok. Dowolne formularze PIT możesz zarazem znaleźć w dziale zeznania. Co do zasady PIT jest opłacany według progresywnej skali podatkowej, tj. przy zastosowaniu stawek podatku w wysokości 18% i 32%. Obowiązek rozliczenia się z fiskusem z przychodów, osiągniętych w trakcie roku podatkowego, spędza większości podatników sen z powiek. Wypełnianie formularzy PIT wcale nie musi być trudne. Aby mieć pewność, że rozliczenie pit 2013 zostało poprawnie uzupełnione najwygodniej użyć do tego celu programu, który możesz pobrać z naszej witryny.

Darmowe programy pit

Wśród upustów, jakimi dysponujemy przy rozliczaniu druku PIT-36L jest odliczenie składki ZUS oraz składki IKZE w formie liniowej. Takie samo prawo przysługuje nam w przypadku składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz ulgę abolicyjną. Nie rozliczymy się natomiast poprzez druk PIT-36L ani wspólnie z małżonkiem, ani też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Możemy jednak odpisać 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. Rozliczenie deklaracji PIT-37 za 2013 pozwala podatnikom skorzystanie z szeregu ulg i odliczeń. Możemy między innymi odliczyć od podatku ulgę internetową, ulgę rehabilitacyjną, ulgę prorodzinną oraz wiele innych. Z zniżek możemy skorzystać wypełniając zgodne dodatki PIT 2013. Stosowanie odliczeń podatkowych to super sprawa, dlatego kategorycznie należałoby by się zainteresować naszą witryną internetową, znajdziesz na niej bardzo dużo ciekawych informacji podatkowych na temat ulg, odliczeń, sporządzania formularzy PIT, jak też otrzymasz kompletnie gratis doskonały program do przygotowywania deklaracji PIT.

Urząd skarbowy program pit

Deklaracja PIT-39 rachowany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość lub związane z nią prawa nabyte. Powinno się jakkolwiek zauważyć, że do rozliczenia podatku na podstawie PIT-39 kwalifikuje się sprzedaż nieruchomości w okresie 5 lat od jej wybudowania lub nabycia. Oznacza to, że w 2014 roku podatnicy nie będą musieli uiścić podatku, rachowanego w deklaracji PIT-39, od sprzedaży nieruchomości lub praw nabytych, które wybudowane lub zakupione zostały w 2008 r. Do przychodów spełniających powyższe wymagania zaliczane są m.in.: renty, stypendia, wynagrodzenia ze stosunku służbowego, wynagrodzenia wynagrodzenia z tytułu pracy nakładczej, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, świadczenia z Funduszu Pracy, przychody z praw autorskich i pokrewnych, emerytury, zasiłki, wynagrodzenia wypłacane na podstawie kontraktów managerskich, świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wynagrodzenia z działalności sportowej, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło). W programie PITy 2013/2014 taxmachine.pl do rozliczenia przychodów ujętych w PIT 2014 w terminie 1 styczeń 2014 – 30 kwietnia 2014 wypełnisz ponadto wszystkie zeznania obowiązujące od 1 stycznia 2014 zupełnie za darmo: D, PIT 37, NIP 7, PIT 39, PIT/B, Z, PIT 28/B, 2K, O, PIT 38, PIT 36, ZAP3, ZG, PIT 28/A, PIT 28, PIT 36L.

e deklaracje 2013

Sporządziliśmy dla Ciebie aplikację internetową, za której pomocą będziesz w stanie wypełnić szybko i bezproblemowo PIT za 2013 rok przez net. Za pomocą niniejszego internetowego programu możesz rozliczyć zeznanie PIT-36, PIT-39, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 w 2014 roku rozliczając się za 2013 rok. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi - art. 22 ust. 11 ustawy . Suplement PIT/O zobligowani są oddać podatnicy, którzy dokonują potrącenia od dochodu. W apendyksie tym muszą oni umieścić kwoty darowizn, koszty z tytułu użytkowania Internetu itp. Powinni też zamieścić kwoty, które potrącają od podatku – wzorem tego jest np. ulga na dzieci. Co wielce ważne w apendyksie PIT/O nie można wpisywać odliczeń wydatków mieszkaniowych – do tego służą inne załączniki w PIT-37.

Program do wypełniania pit

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl. Opisywany program PIT przez globalną sieć to przede wszystkim: - prostota - zbudowaliśmy aplikację tak, aby nie sprawiła nikomu problemu, nawet osobom mało kompetentnym w posługiwaniu się komputerem, - bezpieczeństwo- aplikacja sama dokona za Ciebie wszelkich rachunków, a dodatkowo będzie krok po kroku instruować Cię co wpisać w danej rubryce, - uniwersalność- ten program do PIT obsługuje dowolne dostępne formularze PIT wraz z załącznikami, - wygoda - z naszą aplikacją masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego- nie trać więc więcej czasu na stanie w kolejkach. Formularz PIT-36L rozliczają przedsiębiorcy, którzy złożyli oświadczenie o rozliczeniu w formie liniowej oraz rozpoczęli działalność gospodarczą w trakcie roku powiadamiając Urząd Skarbowy poprzez oświadczenie w formie druku CEiDG-1. Rozliczanie i wypełnianie formularza PIT-36L odpada dla tych podatników, którzy uzyskali przychód z tytułu usługi na rzecz pracodawcy (tak byłego jak i obecnego).

Nasz program zarówno w wersji do pobrania, jak również w wersji online oferuje podatnikom wysłania e-deklaracji czyli formularzy PIT prosto do Urzędu Skarbowego. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu i nerwów. Pobierając nasz program lub korzystając z wersji online masz pewność, że Twoja deklaracja podatkowa za rok 2013 zostanie bezbłędnie wypełniona. Nasz program dokona za Ciebie wszelkich obliczeń, pomoże Ci w doborze formularza PIT oraz załączników, umożliwi Ci wysłanie PITu przez internet, podpowie co wpisać w odpowiednich rubrykach. Ustawa przewiduje następujące sposoby obliczania podatku:

 • 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30b ustawy,
 • w formie ryczałtu od dochodów (przychodów), określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł,
 • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) ustawy nabytych po 31 grudnia 2006 r.
 • dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30c ustawy,
 • według skali podatkowej(w 2013 r. obowiązuje taka sama skala jak w latach 2009-2012) - art. 27 ust. 1 ustawy,
 • 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika

   pit d druk 2014

Urzad skarbowy druki

2014-03-17 | Admin | | | |

 PIT za 2013/2014

Składanie deklaracji i informacji odbywa się z użyciem podpisu elektronicznego weryfi kowanego za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfi katu. W ten sposób można składać następujące deklaracje i informacje podatkowe: PIT-8C, IFT-3/IFR-3R, PIT-4R, PIT-R, PIT-40, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, PIT-11. Program PIT ftpa.pl jest jednym z najlepszych programów na polskim rynku. Został sporządzony ze szczególnym naciskiem na jakość doświadczenia użytkownika i łatwość użytkowania. Sprawdź najłatwiejszy program do PIT. PIT 2013/2014 na rozliczampodatki.pl. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości
 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku pracy, stosunku służbowego, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia
 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia

Pit podatek

Sprzedaż majętności kupionej lub wybudowanej w latach 2007 – 2008 złożyć należy na zeznaniu PIT-36L, Pit-36, Pit 38, PIT-28. Blankiet PIT-28 - zgłoś chęć korzystania z PIT-28 za 2013 rok do 20 stycznia!. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Na taxmachine.pl stworzyliśmy w pełni funkcjonalną internetową wersję tego programu do PITów. Za jej pomocą rozliczysz się z każdego możliwego formularza PIT. Tak samo jak w wersji do pobrania na własny pecet masz możliwość rozliczyć się z PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28, PIT-39. Mój program online automatycznie zapyta cie o to jakie dodatki chcesz dołożyć do swojego zeznania skarbowego. Rozliczając druk PIT automatycznie ryzykujesz niezwykle dużo, łatwo jest popełnić katastrofalny w wynikach błąd, za który prędzej czy później przyjdzie Panu lub Pani zapłacić, dlatego też nie powinieneś się za to brać bez stosownych narzędzi, stosowna aplikacja wielce uprości sporządzenie zeznań i zaręczy, że będzie ona porządnie obliczona. PIT-38 to druk składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych).

Pit za 2013

Kwestię poboru podatku reguluje rozdział 7 ustawy. Podatek dochodowy od osób fizycznych może być:

 • potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych)
 • uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentów)
 • uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (mali i rozpoczynający działalność), przy czym podatnicy mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek, na podstawie danych za poprzedni rok lub lata podatkowe (art. 44 ust. 6b-6i ustawy)
. Witamy na witrynie internetowej epodatki.eu. Przedstawiana strona w zasadniczej mierze poświęcona jest drukowi PIT-37. Znajdziesz u nas nie tylko darmowy program do PIT, ale również wiele wskazówek dotyczących obliczania PIT-37, aneksów PIT oraz ulg skarbowych z jakich możemy użyć wypełniając zeznanie fiskalną PIT-37. Co do zasady PIT jest opłacany według progresywnej skali podatkowej, tj. przy zastosowaniu stawek podatku w wysokości 18% i 32%.

Pit podatek

Prośba o łączne opodatkowanie dochodów mąż i żona muszą złożyć w terminie, który określony jest dla złożenia zeznania PIT za dany rok fiskalny. Polacy, jacy nie tworzą zeznań za pośrednictwem pracodawcy lub zdobywają dochody z przeróżnych źródeł, w tym ułamek bez pośrednictwa pracodawcy, składają Pit 36. Mąż i żona wysyłają Pit 38 niezależnie, każdy za siebie. Nie ma możliwości łącznego rozliczenia w związku z dochodami wykazywanymi na Pit-38.

pit o pit 0 ulga na dzieci

Rozliczenie pitów

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Obniżka z tytułu zabezpieczenia zdrowotnego w zeznaniu pit 28 dotyczy zarówno składek krajowych, jak również tych, które poniesione zostały poza granicą naszego kraju. Zajrzyj na: edeklaracje.eu. Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2013 roku ponad 39 mln. dokumentów w formie elektronicznej. Jak co roku, 1 stycznia rozpoczyna się nowy okres rozliczeń z urzędem skarbowym. Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej.

druk pit 28 2013

Jak wypełnić pit

Podstawą objęcia opodatkowania sprzedania majątku nieruchomego jest dochód, to znaczy przychód po odjęciu wydatków osiągnięcia. Osobno określić musimy dochód i osobno koszty. Rozliczenie zeznań to niesamowicie skomplikowana sprawa, chyba że pobierzesz i wgrasz na Twój komputer darmowa aplikacja Pit 2014, jaki spowoduje, że rozliczanie rocznych zeznań PIT stanie się proste i intuicyjne. Formularz PIT-37 za 2013 rok. Podatnicy opisani do góry, aby wypełnić obowiązek fiskalny, zobowiązani są do wypełnienia druku PIT-37. Formularz PIT-37 ten można pobrać poniżej.

Do przygotowania druku PIT-38 zobowiązani są podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychód odpłatnie zbywając: - pochodne instrumenty finansowe oraz realizacje praw z nich wynikających, - udziały w spółkach, które mają osobowość prawną, - papiery wartościowe, - pożyczone papiery wartościowe (jest to tzw. sprzedaż krótka). Aby móc obliczać się na regułach ryczałtu ewidencjonowanego powinno się dokonać zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie Podatkowym. Istnieją poniższe terminy zgłoszenia: do 20 stycznia – w pozostałych przypadkach, w przypadku zakładania działalności gospodarczej – w dniu założenia działalności (kategorycznym terminem jest dzień dostania pierwszego przychodu), do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwotnego przychodu z tytułu najmu, dzierżawy i umów pokrewnych (do końca roku, jeżeli pierwszy przychód uzyskany zostanie w grudniu). Programy, które umożliwiają utworzenie i wysłanie PIT-u przez Internet zapewniają bezpieczeństwo transmisji wszelkich danych wpisanych do serwisu dzięki użyciu połączenia szyfrowanego. Dane są bez ryzyka składowane na serwerach, które gwarantują, że żadne polecone dane nie dostaną się w nienależyte ręce.

Podatek liniowy stawka

2014-03-17 | Admin | | | |

Program Pit 2013/2014 rok

Deklarację podatkową opartą o blankiet PIT-39 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym najpóźniej do 30 kwietnia 2014 roku. Deklarację podatkowe mamy prawo złożyć osobiście, pocztą, a także od niedawna również drogą elektronicznę. Możliwe od 2008 roku jest przekazywanie blankietów skarbowych przez sieć. Taką możliwość również daje wymieniony darmowy program do PIT. Program PITy 2013/2014 ftpa.pl zasugeruje Ci jaki formularz wybrać (PIT 36, PIT 37 lub inne), następnie podpowie jakich dowodów będziesz potrzebować, aby efektywnie wypełnić deklarację. Zeznanie PIT-28 jest podzielony na kilka części, tak jak wszystkie formularze. Ktoś kto kiedykolwiek wcześniej wypełniał zeznanie podatkowe, nawet w innej formie nie powinien mieć z tym większych trudności.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2013

Program do księgowości Pit 2014 jest przydatny zarówno dla tych firm, które dotyczy Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, jak i dla tych, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Program ma wbudowaną obsługę nowych stawek VAT 23% i 8%, program do fakturowania również obsługuje nowe stawki VAT. Wytworzyliśmy dla Państwa darmowy program PIT na rozliczenie 2013/2014. Za jego pomocą mogą Państwo łatwo i przyjemnie wypełnić deklarację podatkową opartą o PIT-39, PIT-36L, PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38. Przedstawiana aplikacja zaproponuje również dodanie załączników PIT jak w naszej sytuacji okażą się wymagane w celu skorzystania z ulgi podatkowej. Wypełnianie blankietu PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym skomplikowanym, jeśli korzystamy z darmowego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko wspomoże nas w dopasowaniu zgodnych druków do sytuacji skarbowej w jakiej się znajdujemy, ale dodatkowo będzie nas wspierał podczas wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na pomoc nie tylko w obliczeniach, ale również na podpowiedzi co wpisać w daną rubrykę.

Do druków PIT 38 nie ma druków dodatkowych w formie załączników, oprócz druczku PIT/ZG, który składają ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym spoza granicy kraju uzyskały dochód. Przesyłanie deklaracji PIT poprzez sieć globalną jest niezwykle łatwe i błyskawiczne, dostępny na naszej witrynie WWW darmowy program do PITów prędko wysyła PITy poprzez sieć globalną, nie jest to ani trochę bardzo skomplikowane, wypróbuj sam , nie ma sensu dłużej czekać. Po skierowaniu zeznania skarbowego PIT przez Internet należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), ponieważ jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia pit-u w urzędzie skarbowym. Zwykle można go wydrukować już po kilku minutach od wysłania deklaracji podatkowej PIT. Jest to ważny dokument, który odpowiada pieczątce podbijanej na tradycyjnym wydruku i jest potwierdzeniem, że dokonaliśmy obowiązkowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Ustawa o pit 2013

Wdrożony w programie do księgowości TaxMachine transparentny rodzaj prezentacji danych umożliwia w naturalny i szybki sposób dotrzeć do potrzebnych modułów aplikacji i gromadzonych tam danych. Odejmując odliczenie na dzieci obywatel napisać musi liczbę dzieci i numery PESEL dzieci, a w przypadku niedostatku tych numerów - imiona, daty urodzenia, nazwiska dzieci. Program PIT udostępniony na rozliczampodatki.pl to pewność i gwarancja poprawnie rozliczonego zeznania podatkowego za 2013 rok. Z naszego programu skorzystało już podnad milion podatników - dziś możesz dołączyć do grona zadowolonych użytkowników Programu PIT 2013.

Stawki podatkowe

Zeznanie roczne PIT 38 tworzą obywatele, którzy osiągneli w roku podatkowym dochody kapitałowe, np. dochody z giełdy, dochody z funduszy kapitałowych, zarobki ze sprzedaży instrumentów pochodnych. Czemu wybrać opisywany program do Pity 2014? Odpowiedź jest bardzo prosta. Oto co wyróżnia mój program:- w pełni uniwersalny - obsługuje PIT-39, PIT-28, PIT-38, PIT-37, PIT-36L, PIT-36 oraz wymagane załączniki, - w pełni darmowy, - przedstawiony program podpowie Ci jakie załączniki powinieneś dodać do swojego zeznania podatkowego, - i co najważniejsze! Masz możliwość wysłać PIT przez internet bez wychodzenia z domu. Nie trać więcej czasu w kolejkach!, - podpowiedzi w trakcie wypełniania- nie będziesz sam rozliczając się z PIT- na każdym kroku możesz liczyć na instrukcje dotyczące tego co powinieneś wpisać w danym polu, - intuicyjny interfejs Odbiorca programu dla księgowych TaxMachine ma opcję równoczesnego otwierania wielu okien aplikacji oraz jednoczesnej pracy w wielu obszarach aplikacji.

pity 2013 pit 11

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2013

PIT-38 to druk składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych). W 2014 za rok 2013 na bazie formularza PIT-37 liczą się podatnicy, którzy uzyskują profit za pomocą innego podatnika. Tłumacząc to "na nasze" znaczy to, że z PIT-37 przygotować muszą się wszyscy, jacy są zatrudnieni w organizacjach lub przedsiębiorstwach oraz równocześnie nie prowadzą własnej działalności gospodarczej (jeśli prowadzą firmę wypełniają PIT-36). PIT-37 tak samo jak zeznania PIT-36, PIT-38 i PIT-39 musimy przekazać do Urzędu Podatkowego drogą tradycyjną lub elektroniczną (e-deklaracja) do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

pit program darmowy

Ustawa o podatku od osób fizycznych

PIT 28 to deklaracja z tytułu zarobków objętych opodatkowaniem ryczałtem od przychodów. Otrzymanie wkładów w biznesach posiadających indywidualność prawną za wkład finansowy (np. za gotówkę) obliguje do wysłania do Urzędu Skarbowego Pit 38 nie wcześniej niż w czasie sprzedaży wkładów. Ich objęcie nie stanowi z tej przyczyny przychodu rozliczanego na Pit-38. Jest to zarazem sposób na obniżenie swojej podstawy podatku pit 28 2014. Na ubezpieczenie społeczne w druku pit 28 zaliczane są składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, chorobowe, wypadkowe. Ten rodzaj zniżki wolno wykorzystać zarówno w toku odliczania dochodu i podatku za pomocą innego formularza lub innej formy zdobywania dochodów, na przykład rozliczenia z umowy o prace lub najmowanie lokalu mieszkalnego. Wolno dokonać tego głównie wtedy gdy ponieśliśmy koszty opłacenia składek w ramach działalności ekonomicznej, jakkolwiek nie ma ich od czego potrącić.

Kwotą wolną od podatku nazywana jest wysokość dochodu, od której podatnik nie ma obowiązku odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochód mieszczący się w kwocie wolnej od podatku, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego względem organów skarbowych. Aby rozliczyć Pity 2014 z programem nie musisz znać się na podatkach, wystarczy że wejdziesz na ftpa.pl. Osoby chętnie używają ulgi skarbowe, ponieważ każdemu przydają się dodatkowe środki pieniężne, jedynym kłopotem przeważnie jest nieznajomość prawnych aktów podatkowych, jakie są skomplikowane, dlatego też powinieneś zastosować aplikację PITy, która odlicza ulgi samodzielnie, nie ma potrzeby abyś znał się na aktach podatkowych by osiągnąć duże zwroty podatkowe.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

2014-03-16 | Admin | | | |

Program Pit za 2013/2014

Deklaracja PIT-37 jest najpopularniejszym w naszym kraju. Więcej niż co drugi podatnik wypełnia zeznanie podatkowe oparte właśnie na PIT-37. Na tej witrynie internetowej znajdziesz formularz PIT-37, a także druki innych zeznań skarbowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-28. W trakcie korzystania z ryczałtu możemy dokonać wielu odliczeń podatkowych. Są to między innymi, oprócz odliczeń z tytułu wpłacania składek ZUS: Ulga z tytułu przekazanych darowizn (darowizny na cele użytku publicznego, oddawanie krwi, darowizny na kult (na przykład kościół katolicki)), Ulga rehabilitacyjna, Ulga internetowa. Co do zasady PIT jest opłacany według progresywnej skali podatkowej, tj. przy zastosowaniu stawek podatku w wysokości 18% i 32%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2013

Za pomocą programu PITy 2013 tmxp.pl wypełnisz PIT nawet bez wiedzy księgowej - będziesz krok po kroku instruowany, co w jakim polu wpisać. Program sam wykona za Ciebie wszelkie obliczenia, co również wyklucza możliwość jakiejkolwiek omyłki. Na koniec masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną - po co tracić czas na stanie w kolejkach? Do wysłania PIT przez net nie potrzebujesz cyfrowego podpisu, Twoje dane osobiste są potwierdzeniem tożsamości dla Urzędników. Obniżki skarbowe, które możemy wykorzystać wypełniając druk PIT-28 jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli chodzi o PIT/O, pomimo że niektóre z nich nie są w ogóle uwzględnione i dopuszczalne w tym formularzu. Dla druku PIT-36 istotnym terminem jest dzień 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jest to ten sam termin, w którym składamy większość formularzy PIT. Jeżeli chcesz, aby Twoje zeznanie dotarło do Urzędu Skarbowego na czas rozlicz i wypełnij je poprzez nasz program. Rozliczanie kwot w arkuszu oraz wypełnianie odpowiednich rubryk jest naprawdę proste, program sam podpowiada co należy wpisać. Dodatkowo, jeśli zależy Ci na czasie prześlesz druk PIT przez internet wprost do Urzędu Skarbowego. Są dwa sposoby przesłania zeznania do fiskusa – poprzez program lub w trybie online na stronie.

Podatek dochodowy w 2013

Deklaracja PIT-38 a łączne rozliczanie się małżonków. Opisywany formularz służy do indywidualnego rozliczania się podatnika. Mimo zakazu rozliczania dochodów wspólnie z małżonkiem, wypełnienie PIT-38 nie wyklucza możliwości wspólnego złożenia deklaracji podatkowej np. w formularzu PIT-37. Wykorzystując Kreator PIT nie ma potrzeby abyś znał się na rozliczaniu deklaracji PIT, kreator zeznań PIT w pełni automatycznie rozliczy odpowiedni druk PIT. Tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą (w tym pozarolniczą), zawarli umowę najmu, lub korzystają z kredytu podatkowego i uzyskują wynagrodzenie bez pośrednictwa płatnika, czeka rozliczenie i wypełnienie druku PIT-36. Do podatku opłacanego wedle tego druku stosuje się skalę podatkową 18-32%. Formularz PIT-36 dotyczy także tych osób, które prowadzą specjalne działy produkcji rolnej. Próg podatkowy wynosi w tym przypadku 85 528 zł.

Należy pamiętać, że nawet jeżeli dochód, który osiągnęliśmy w trakcie roku nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, czyli 3091 zł, naszym obowiązkiem jest terminowe złożenie PIT-36 lub PIT-37 formularz. Ponieważ zaliczki na podatek dochodowy są odprowadzane w trakcie roku, po dostarczeniu zeznania do urzędu, otrzymamy zwrot opłaconego wcześniej podatku (jeżeli nie posiadamy żadnych zaległości podatkowych). Przygotowywanie formularza PIT-37 ogranicza się do wpisania nazwy Urzędu Podatkowego adekwatnego dla naszego miejsca zamieszkania. W dalszej części podajemy swoje dane osoby, a wypadku wspólnego rozliczania się z małżonkiem, również jego dane osobowe. W następnej kolejności wykazujemy swoje dochody otrzymywane z wyżej wymienionych źródeł. Kolejną czynnością jest wyliczenie sumy odliczeń od dochodu, a po tym obliczenie podstawy opodatkowania i podatku właściwego. Potem wykazujemy sumę odliczeń od podatku, a ostatecznie podajemy właściwą sumę podatku do zapłacenia. Przez net możliwe jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Taki PIT 2014 podpisać może jeden małżonek, który wypełnia akurat deklarację. Nie są wymagane żadne dodatkowe pełnomocnictwa, gdyż złożenie "podpisu" (wpisanie danych uwierzytelniających jednego z małżonków) jest uznawane za automatyczną zgodę drugiego z małżonków na wypełnienie deklaracji wspólnie i podanie danych związanych z jego plonami na tej deklaracji. Współmałżonek który składa PIT 2014 działa w tamtym czasie nie tylko w swoim imieniu, ale drugiego z małżonków.

Podatku dochodowego

Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2013 roku ponad 39 mln. dokumentów w formie elektronicznej. Jak co roku, 1 stycznia rozpoczyna się nowy okres rozliczeń z urzędem skarbowym. Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej. Ustawa przewiduje (art. 45), iż po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego (zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy) - podatnicy podatku dochodowego są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Jeśli sprzedaż udziałów urzeczywistnia się poza rachunkiem kapitałowym – obywatel jest zobligowany by samodzielnie przesłać PIT-38.

Stawki podatku dochodowego

Ulga na dziecko należy się nie tylko Polakom mającym na wychowaniu małe dzieci, ale również dzieci dorosłe uczące się w szkołach wyższych albo średnich, maksymalnie do 25 roku życia. Wypada także pamiętać, że PIT-39 wypełnia się również w przypadku sprzedaży: - udziału w nieruchomościach, - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zarówno mieszkaniowego jak i użytkowego, - prawa do wieczystego użytkowania gruntów, - prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Pit-38 wysyłają osoby, które za rok fiskalny otrzymali prywatnie (poza działalnością gospodarczą) dochody z tytułu: objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających indywidualność prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część firmy, sprzedaży udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną, odpłatnego zbycia papierów wartościowych, zbycia wypożyczonych wartościowych papierów (inaczej sprzedaż krótka), sprzedaży pochodnych instrumentów pieniężnych oraz realizacji praw z nich wynikających.

pit o 2013

Zeznanie PIT-28 nie pozwala wspólnego rozliczania się w przypadku związków matrymonialnych. Nie istnieje również możliwość korzystania z preferencyjnych warunków dla osób w pojedynkę wychowujących dziecko. Zobacz też: rozliczenie wspólne w PIT-36 oraz w PIT-37! Każdy chce otrzymać jak największe zwroty podatków, niestety niezwykle mało osób sprosta by ogarnąć się w gmatwaninie aktów fiskalnych, jakie regulują te sprawy, w związku z tym powinieneś zainteresować się naszym gratisowym programem Pity 2014, który samodzielnie wypełnia wszystkie odliczenia podatkowe. Obywatel opodatkowany różnymi stawkami zryczałtowanego podatku, dokonujący odliczeń od zysków, potrąceń tych dokonuje od każdego rodzaju profitu w takim stosunku, w jakim w roku fiskalnym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnorakimi stawkami w całkowitej kwocie dochodów.

pit 37 2013 formularz

Rozliczanie pitu

2014-03-16 | Admin | | | |

Program PIT za 2013/2014 rok

Z odejmowania składek ZUS ma opcję wykorzystać właściciel jednostki rozliczający się wg skali podatkowej, zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym. PIT 37 składają Polacy, jacy osiągają przychody, od których zaliczki na podatek dochodowy ujmuje płatnik, np. z umowy o pracę, umowę zlecenia, z emerytury lub renty. Sporządzenie deklaracji PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli mamy pod ręką dobry i szybki program do PIT. Za pomocą prezentowanego programu do PIT zeznanie podatkowe wypełnisz dosłownie w ciągu kilku minut.

Do kiedy składa się pit

Zeznanie PIT-28 wraz z obowiązującymi załącznikami, w których dokonamy wszelkich odliczeń podatkowych i nie tylko, nie należy składać jak w większości przypadków do 30 kwietnia, lecz 31 stycznia danego roku rozliczeniowego. Doliczając profity małoletnich – należy dosłać Pit 36 łącznie z PIT/M, również wtedy gdyby standardowo, bez dochodów niepełnoletniego, wysyłałoby się PIT-37. Zeznanie podatkowe składane za rok 2013 drogą elektroniczną nie wymaga kwalifikowanego e-podpisu. Stąd też Urząd Skarbowy musi mieć sposobność zweryfikowania, czy dane zeznanie podatkowe rzeczywiście zostało utworzone przez jednostkę do tego upoważnioną.

Software PITy 2014 taxmachine.pl - rozlicz się szybko i wyślij PIT przez internet. Skończył się okres, w którym rozliczenie PIT było zmorą krążącą przez 4 miesiące nad głowami podatników. Dziś rozliczenie PIT nie jest niczym męczącym ani tym bardziej trudnym. W zeznaniu PIT-28 nie mamy możliwości skorzystania z rozliczenia wspólnego. Jest to dopuszczalne jedynie w przypadku kiedy pozyskane dochody zdobyliśmy z prywatnego najmu na przykład mieszkania, a nie jest to prowadzone w ramach działalności gospodarczej. Jakie druki można wypełnić online? Prezentowana aplikacja PIT Online posiada pełną funkcjonalność programu do PIT. Za jej pomocą szybko i prosto wypełnisz PIT-38, PIT-39, PIT-36L, PIT-37, PIT-36, PIT-28, a także apendyksy do powyższych zeznań podatkowych.

Ministerstwo finansów formularze

Warto skorzystać z naszego programu do PIT. Wypełnianie przez internet jest naprawdę prostym i szybkim procesem, druk uzupełniamy dzięki aplikacji lub w trybie online. Blankiet PIT-39 to podatek opłacany przy zbyciu posesji. Wynosi on 19%. Jest niemniej płacony nie od całej ceny posiadłości, ale jedynie od twojego zarobku na niej. Reasumując sprzedając miejsce zamieszkania za 100 tysięcy, jakie nabyliśmy za 50 tysięcy nie zapłacimy aż 19 tysięcy podatku, a wyłącznie 8,5 tysiąca złotych. W wypadku sprzedaży mieszkania w celu kupna innego mieszkania, w jakim mamy postanowienie mieszkać możemy wykorzystać ulgę mieszkaniowej, na skutek czemu zostaniemy zwolnieni z obowiązku podatkowego. Jeśli zabierasz się za rozliczanie druku PIT za rok 2014 to powinieneś zdawać sobie sprawę, że nie jest to trywialna sprawa, przepisy podatkowe są pokrętne, dlatego też najlepiej jest mieć pod ręką bezkonkurencyjny program do tworzenia zeznań PIT w roku 2014, ściągniesz go z naszej witryny internetowej całkiem gratis.

Do kiedy rozliczamy pit

Zmniejszenie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w zeznaniu pit 28 obejmuje zarówno składek krajowych, jak również tych, które poniesione zostały poza granicą naszego kraju. Zajrzyj na: ftpa.pl. Pit 39 jest to formularz PIT dotyczący zysku uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości kupionych lub wybudowanych w okresie 2009-2013. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

program do rozliczania pit 2013

Dobry pit

Suplement PIT/O wypełniamy, gdy przysługują nam ulgi z tytułu ulgi prorodzinnej, dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, wydatków na cele rehabilitacyjne, darowizny na cele krwiodawstwa, wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, darowizny na cele kultu religijnego, ulgi abolicyjnej, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, użytkowania Internetu, darowizny na cele pożytku publicznego. Skorzystaj z prezentowanego serwisu i rozlicz blankiet PIT-28 za 2013 rok za pomocą darmowej aplikacji online do rozliczania PIT. Wypełnij PIT online lub pobierz darmowy program! Deklaracji PIT 39 nie wysyłają przedsiębiorcy, jacy zbywają nieruchomości włączone do aktywów ich biznesu.

pit 36 bez kreatora

Korzystanie z preferencyjnych form opodatkowania w przypadku pozostałych przychodów: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, podatku liniowego nie wyklucza możliwości rozliczenia się na PIT 37 druk. W takiej sytuacji poza PIT-37 należy złożyć inne formularze, w którym wykazane zostaną przychody uzyskane z pozostałych źródeł. Tak samo należy postąpić w przypadku przychodów o charakterze kapitałowym i przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, które rozliczamy odpowiednio w PIT-38 i PIT-39. PIT-28 to zeznanie z tytułu dochodów objętych opodatkowaniem według zasad ryczałtu ewidencjonowanego. Niniejszy program PIT przez globalną sieć to przede wszystkim: - prostota - zbudowaliśmy aplikację tak, aby nie sprawiła nikomu problemu, nawet osobom mało doświadczonym w posługiwaniu się komputerem, - bezpieczeństwo- aplikacja sama dokona za Ciebie wszelkich rachunków, a dodatkowo będzie krok po kroku instruować Cię co wpisać w danej rubryce, - wygoda - z naszą aplikacją masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego- nie trać więc więcej czasu na stanie w kolejkach, - uniwersalność- niniejszy program do PIT obsługuje wszystkie dostępne formularze PIT wraz z załącznikami.

Zastosowany w programie mała księgowość Pit 2014 transparentny rodzaj prezentacji danych umożliwia w prosty i prędki sposób dojść do potrzebnych modułów aplikacji i gromadzonych tam informacji. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Poszukujesz druku do rozliczenia się z podatku za 2013 rok? Na tmxp.pl znajdziesz formularze za pomocą, których kompleksowo rozliczysz się z podatku dochodowego za 2013 rok. Wybierz poniżej interesujące Cię zeznania podatkowe i pobierz druk PIT za 2013 rok.

Dobry pit

TaxMachine jest często aktualizowany, a dzięki mechanizmowi automatycznej aktualizacji przez Sieć użytkownik ma zawsze aktualne oprogramowanie księgowe. Na PIT-28 nie można rozliczyć podatku razem z mężem lub jako podatnik samodzielnie wychowujący brzdąca. Płacący ryczałt od przychodów są w stanie odliczać ulgi i odliczenia, składki na ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulgę abolicyjną.

Wypełnienie formularza PIT-39 winno być dokonane do dnia 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie podatkowym. Rozliczenie w terminie pozwoli nam uniknąć wszelkich kar lub składania korekty. Jeżeli chcesz zdążyć ze złożeniem PIT-39 na czas rozlicz i wypełnij go przez nasz program. Program do PIT pozwoli zrobić Ci to szybko i sprawnie, unikniesz błędów w wyliczeniach. Wypełnianie PIT-39 przy pomocy naszego programu jest naprawdę proste a możliwość wysłania go do Urzędu Skarbowego przez internet zaoszczędzi Ci mnóstwo czasu. Dokonasz tego przez program na dysku lub w trybie online. Rozliczanie ulg fiskalnych często jest skomplikowane, istnieje dużo przepisów podatkowych, całkiem sporo interpretacji podatkowych, a instrukcje podatkowe często są bardziej złożone niż same akty prawne, w związku z tym warto skorzystać z darmowego software-u Pity 2014, który ujmuje wszelkie ulgi samodzielnie.

Gazeta pit 2013

2014-03-15 | Admin | | | |

Program Pity 2013/2014 rok

Szukasz dobrego i darmowego programu do zeznania PIT-37? Doskonale trafiłeś! Z myślą o polskich podatnikach przygotowaliśmy szybką, intuicyjną i co najważniejsze bezbłędną aplikację do wypełniania PIT-37. Opisywany program możesz zarówno pobrać na własny komp, jak i uruchomić przez internet (program pit-37 online). Obie wersje działają w taki sposób. Od Ciebie zależy, z której jest Ci wygodniej skorzystać. Za pomocą niniejszego programu wypełnisz nie tylko PIT-37, ale również inne zeznania podatkowe wraz z załącznikami. Podsumowując za pomocą niniejszego programu do PIT wypełnisz ZAP 3, NIP 2, PIT-28, PIT-36, PIT-36l, PIT-37, PIT/B, PIT/ZG, PIT-38, PIT/O, PIT-39, PIT-2K i wszystkie inne załączniki do zeznań podatkowych. W oprogramowaniu PITy 2013 pozyskamy wiedza dotyczące przypisania dowolnego z PITów, gruntowne dane odnośnie ulg oraz pozostałe takie jak chociażby kwoty wydatków otrzymania przychodu lub wielkości kwotowe limitów odliczeń fiskalnych. Wypełnienie formularza PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli mamy pod ręką dobry i szybki program do PIT. Za pomocą tego programu do PIT zeznanie podatkowe wypełnisz dosłownie w ciągu kilku minut. Moja aplikacja sama dokona za Ciebie wszelkich policzeń, a dodatkowo będzie sugerować Ci co wpisać w danym polu. Aby sprawnie i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za 2013 rok pobierz program do PIT lub utwórz zeznanie podatkowe przez internet.

Rozlicz pit za 2013

Na druk PIT-37 możemy rozliczyć także szereg ulg. Najpopularniejszymi upustami stosowanymi tutaj są ulga internetowa oraz ulga prorodzinna. Osoby, które skorzystały z ulgi internetowej muszą liczyć się z jej wygaśnięciem, natomiast ci podatnicy, którzy jeszcze jej nie wykorzystali posłużyć się mogą nią dwa razy. Ulga prorodzinna natomiast znacznie wzrosła dla rodzin wielodzietnych, na trzecie, czwarte i kolejne dziecko. Do kiedy rozliczamy się z blankietu PIT-37? Rozliczenie jednoroczne oparte o PIT-37 musimy oddać w Urzędzie Podatkowym najpóźniej do 30 kwietnia 2014 roku w wypadku rozliczenia za 2013 rok. Posyłając PIT za pomocą poczty trzeba nie zapominać o tym, że w tym wypadku liczy się data nadania, a nie data z jaką nasza deklaracja podatkowa wpłynie do Urzędu Fiskalnego. Na stronach internetowych dostępne jest całkiem dużo nieodpłatnych aplikacji do zeznań PIT, ale tylko jeden jest faktycznie godny wypróbowania. Nasza aplikacja do sporządzania zeznań rocznych PIT jest nie tylko darmowa, banalnie prosta w stosowaniu, ale także zapewnia maksymalny zwrot podatkowy, nieustannie pilnuje byś otrzymał jak największy zwrot wpłaconego podatku.

Terminem złożenia oświadczenia jest 20 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym. Można tego dokonać także w ciągu roku poprzez druczek CeiDG-1, w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Dla działów specjalnych terminem jest 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy (ewentualnie tydzień, w którym rozpoczęto działalność). Jeżeli chcesz dopilnować, aby Twoje zeznanie podatkowe fiskus otrzymał w terminie wypełnij i rozlicz swój PIT-36L poprzez internet. Zrobisz to używając naszego programu do PIT lub w trybie online. Wypełnianie i rozliczanie PIT jest naprawdę proste, wystarczy skorzystać z programu! Podanie danych autoryzujących jest ostatnim etapem składnia rozliczenia przez Internet. Do danych tych zalicza się: datę urodzenia podatnika, imię i nazwisko podatnika, identyfikator podatkowy: PESEL – dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, NIP – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, kwotę przychodu wykazaną w rozliczeniu PIT za rok poprzedni. Podania i deklaracje Pit taxmachine.pl oprócz tradycyjnego składania w okienku podawczym, czy wysyłając pocztą), mogą również być składane, bezpośrednio z naszego programu e pity 2014 za pomocą internetu (serwery Ministerstwa Finansów e-deklaracje.gov.pl).

Pit 38 to druk PIT, który wysyłają osoby, które osiągnęły przychody finansowe, na przykład ze zbycia instrumentów pochodnych, obligacji, akcji, udziałów i innych papierów wartościowych. Pit 36 przesłać należy prowadząc podnajem, dzierżawę, poddzierżawę, najem albo zawierając podobną umowę o podobnym zakresie, opodatkowane na zasadach ogólnych (zatem nie wskazały objęcia opodatkowaniem ryczałtem od przychodów lub liniowo w zakresie tych umów). W formie e-deklaracji, bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, można złożyć obecnie następujące formularze podatkowe: PIT-16, PIT-16Z, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Zeznanie roczne przez Internet ma możliwość wysłać każdy podatnik rozliczający się z fiskusem, na którymś z powyższych druków.

Pit 2013 druki

Do druków PIT 38 nie ma druków dodatkowych w formie załączników, oprócz druczku PIT/ZG, który składają ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym spoza granicy kraju uzyskały dochód. Dokumenty w formie elektronicznej mogą składać podatnicy i płatnicy, którzy posiadają identyfikator podatkowy.Identyfikatorem podatkowym jest: 1. Numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, 2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika. W wypadku formularza pit 28 2013 bez względu od ilości dzieci, uzyskanych dochodów oraz innych wyznaczanych warunków nie mamy uprawnienia do skorzystania z ulgi na dzieci.

Rozliczenie pit za 2013 ulgi

Podatnik płacący podatek różnorakimi stawkami zryczałtowanego podatku od przychodów, odliczający od zysków, potrąceń takich dokonuje od wszelkiego typu dochodu w takim stosunku, w jakim w roku fiskalnym pozostają poszczególne przychody objęte opodatkowaniem różnymi stawkami w całkowitej kwocie dochodów. Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, organ wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym. Zarobki z własnego biznesu mamy możliwość rozliczać na formularzu Pit-28 jeżeli wybraliśmy opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wpłacamy wtenczas podatek od wartości przychodów a nie dochodu, jak podatnicy korzystający z opodatkowania skalą podatkową.

pit zg druk 2013

Do rozliczenia się na podstawie blankietu PIT-37 zobligowani są wszyscy podatnicy, którzy uzyskują przychody za asystą innego podatnika i w tym samym czasie nie posiadają własnej działalności gospodarczej. Na domiar tego z PIT-37 nie mogą skorzystać podatnicy doliczający dochody małoletnich oraz rozliczający straty z lat ubiegłych. Tworząc formularz PIT automatycznie ryzykujesz bardzo dużo, łatwo jest popełnić tragiczny w wynikach błąd, za jaki kiedyś przyjdzie Pani lub Panu zapłacić, w związku z tym nie powinieneś się za to brać bez poprawnych narzędzi, odpowiednie oprogramowanie niesamowicie ułatwi sporządzenie deklaracji i zapewni, że będzie ona należycie policzona. Do szczególnie znanych deklaracji rocznych należą: PIT-37, Pit 36, PIT 28.

program_pity_2013_2014_kreator_deklaracji_pit